Skip to main content

Szlak rowerowy Powiśle - Kazimierz Dolny

Informacje o trasie
Oznaczenie w terenie kolor szlaku  
Trasa zweryfikowana NIE  
Długość trasy 15 km   
Trasa dla roweru BRAK INFORMACJI  
Poziom trudności trasy BRAK INFORMACJI  
Kazimierski Portal Internetowy
Kup akcesoria rowerowe
Przebieg trasy:

Opole Lubelskie - Kolonia Wrzelów

Opole Lubelskie (Al. 600-lecia) – 2,15 km – Jankowa – 6,1 km - Las Powiślański (most na rzece Jankówce) – 1,7 km - Trzciniec – 1,5 km - Wrzelów – 3,6 km - Kolonia Wrzelów

Rozpoczyna się wraz ze szlakiem „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia, obok zespołu pałacowo-parkowego z XVIII-wieczną rezydencją Lubomirskich, biegnie ul. Pomorską, gdzie na skrzyżowaniu dróg obok pomnika przyrody spotyka się z dwoma szlakami rowerowymi niebieski -„Dolina Chodelki” i żółty - „Kazimierz Dolny-Opole
Lubelskie-Bęczyn”, prowadzi przez kompleks leśny Las Powiślański - teren Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa, Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Powiślański. Kończy swój bieg w miejscowości Kolonia Wrzelów, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny Kraśnik”. Na całej długości trasa przebiega przez Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Opole Lubelskie – w XIV w. gród z drewnianym zamkiem założony przez księcia opolskiego Władysława Opolczyka; prawa miejskie od 1418 r.; w XVI-VII w. silny ośrodek kalwinizmu; w 1761 r. pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza; zachowany tzw. otwarty układ urbanistyczny z XIV-XVII z dwoma rynkami;

Warto zobaczyć:

XVII-wieczny pałac Lubomirskich, przekształcony w latach 1766-1773 na okazałą rezydencję, która miała być konkurencyjna do pałacu Czartoryskich w Puławach. Przekształcony później w koszary, obecnie jest siedzibą Liceum
Ogólnokształcącego


Kościół parafialny pw. WNMP z 1650-75 r. z cenną polichromią
Dzwonnicę z II poł. XVII w


Klasztor trójskrzydłowy – obecnie plebania z l. 1740-48


Budynki kolegium pijarskiego z ok. 1750 r


Zespół pałacowo-parkowy w Niezdowie z XVIII–wieczną rezydencją Lubomirskich


Cukrownię z 1844 rProjektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pustelnia -Jankowa
Zespół zróżnicowanych drzewostanów lasów z przylegającymi do nich wilgotnymi łąkami, kompleksem stawów stanowiących miejsce rozrodu i żerowania rzadkich gatunków zwierząt.

Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Las Powiślański
Bardzo cenny, zintegrowany kompleks krajobrazowy o wysokich walorach krajobrazowych, rekreacyjnychi historycznych. Zróżnicowane siedliska leśne i ciekawa fauna, wydmy porośnięte lasami, łąki.

Trzciniec – we wczesnej epoce brązu rozwijała się (do XIII w. p.n.e.) na tym terenie kultura trzciniecka (dominowały małe obozowiska, pasterstwo, narzędzia z brązu, specyficzny styl ceramiki – naczynia z ornamentyką guzową). Odegrała poważną rolę w powstaniu wschodniego odłamu kultury łużyckiej. Na początku XX w. odnaleziono skorupy i okrzeski krzemienne.

Wrzelów – w średniowieczu wieś stanowiła własność szlachecką; w XIX w. był tu folwark.