Trasy rowerowe w Przeworsku

Trasa 2

Długość: km
Przebieg trasy: Przeworsk - Przeworsk
Region:
podkarpackie
Oznaczenie trasy rowerowej

Przeworsk - Studzian - Nowosielce - Białoboki - Ostrów - Mikulice - Krzeczowice - Urzejowice - Przeworsk


PRZEWORSK - „PASTEWNIK” SKANSEN-CAMPING-ZAJAZD usytuowany przy trasie E-4, kompleks zabytkowej, drewnianej architektury przeniesiony z różnych ulic Przeworska, wsi Gać oraz Krzeczowic. Powstanie takiego unikatowego miejsca w mieście uratowało wiele  przykładów architektury drewnianej, które do dziś można oglądać w „żywym skansenie” Pastewniku.

STUDZIAN (gm. Przeworsk) - wieś po raz pierwszy wymieniona w 1394 r. w przywileju Jana z Tarnowa, który wyznacza daninę kościelną na rzecz klasztoru, zakonu Stróżów Grobu Chrystusowego w Przeworsku. We wsi był folwark zw. Dolnym, wchodził on w skład ordynacji Lubomirskich. Drugi folwark zw. Górny jest pozostałością po dawnym sołtystwie.

    kapliczka obok kościoła, murowana 1909
    kapliczka obok zagrody nr 16, murowana, ok. 1920
    kapliczka obok zagrody nr 35, murowana, pocz. XX w.
    kapliczka obok zagrody nr 284, murowana, l. 20. XX w
    zespół dworski:
    dwór, drewniano-murowany, k. XVIII w., remontowany XIX w. i pocz. XX w.
    spichlerz, murowany, k. XIX w.
    czworak, murowany, 2 poł. XIX w.
    park. XIX w.

NOWOSIELCE (gm. Przeworsk)- wieś położona na zachód od Przeworska. Osada znana wcześniej jako Nowy Siedlec, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1372 r. W 1384 roku istniała już tu samodzielna parafia założona przez Katarzynę, wdowę po Frankonie. Podczas najazdu Tatarów w 1624 roku miejscowi chłopi pod wodzą wójta Michała Pyrza, w oparciu o tutejszy warowny kościół, stawili czoła Tatarom ratując wieś przed zniszczeniem. Dla upamiętnienia tych historycznych wydarzeń opodal kościoła usypano kopiec. Wart uwagi jest wznoszący się pośrodku wsi, drewniany kościół z 1595 r. Jest to budowla w typie gotyckim, o konstrukcji zrębowej, szalowana gontami, z charakterystycznymi sobotami i wysoką wieżą-dzwonnicą. W obrębie kościoła zachowały się resztki ziemnych fortyfikacji bastionowych z XVI-XVII wieku. Wewnątrz kościoła uwagę zajmuje ciekawe wyposażenie: renesansowe stalle, ambona i kamienna kropielnica. Od strony cmentarza stoi kaplica św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. W Nowosielcach odkryto również ślady późnołużyckiego cmentarza ciałopalnego (700-900 r. n.e.). Ciekawostką jest również Święte Jezioro, gdzie wg legendy stała pogańska świątynia.

    zespół kościoła par. p.w. św. Marii Magdaleny: kościół, drewniany, 1595, podniesiony i podwyższony XIX w., remontowany 1920, 1945 i 1955, pozostałości fortyfikacji, ziemne, XVI-XVII w.
    ogrodzenie z bramą, drewniano-murowane, 1920
    obiekty cmentarza grzebalnego: kaplica, murowana, 2 poł. XIX w., kaplica grobowa rodziny Dąbrowskich, murowana, ok. 1900, kaplica grobowa księży, murowana, ok. 1900
    kapliczka św. Jana Nepomucena,  murowana, XVIII w.

BIAŁOBOKI (gm. Gać) - wieś położona na południowy-zachód od Przeworska wśród lessowych wzgórz. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1425 r. Na terenie osady w tzw. „Borku” znaleziono cmentarzysko ciałopalne z czasów kultury łużyckiej. Niegdyś Białoboki stanowiły własność Korniaktów, którzy mieli tu swoją siedzibę. Pagórek w środku wsi kryje szczątki obronnego zamku Korniaktów, resztki piwnic i murów rezydencji. Wybudowany w 1601 r. przez Konstantego Korniakta, szlachcica wywodzącego się z bogatej rodziny kupców greckich Kornathów, zamek popadł w ruinę już w XVII. Ostateczny kres założeniu położyła II wojna światowa, kiedy budowlę wysadzono w powietrze. Z Białobok wywodzi się Jan Białobocki (1600-1661) - poeta i historyk, sekretarz Władysława IV i Jana Kazimierza. Przy drodze do Przeworska mieści się kopiec tatarski, prawdopodobnie mogiła słynnego wodza Kantymira poległego po bitwie pod Nowosielcami w 1624 roku.

    pozostałość zespołu zamkowego Korniaktów: ruina zamku, murowany, XVI w., zniszczony ok. 1610, wysadzony 1939-1945, fortyfikacja bastionowa z fosą, ziemna, XVI w.
    szkoła murowana, pocz. XX w.
    sklep ob. dom mieszkalny nr 4, drewniany, l. 30. XX w.
    stajnia dworska, ob. magazyn, murowana, ok. 1885-1900

OSTRÓW (gm. Gać) - pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1375 roku. Parafię erygował w 1601 r. biskup Wawrzyniec Gorlicki, a uposażył Konstanty Korniakta. Pierwotny kościół nie dotrwał do naszych czasów (został rozebrany w 1940 r.). W jego miejsce, w 1937 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła św. Fabiana, do którego przeniesiono wyposażenie barokowego ołtarza i chrzcielnicę z XVII w. Oraz zabytkowy dzwon z roku 1645. Warta uwagi jest również neogotycka, XIX-wieczna kaplica grobowa w starszej części cmentarza parafialnego.

    kaplica cmentarna, murowana, 2 poł. XIX w.
    kapliczka obok domu nr 17, murowana, XIX/XX w.
    kapliczka, drewniana, k. XIX w.
    szkoła, murowana, pocz. XX w.

MIKULICE (gm. Gać) - wieś położona w urodzajnej dolinie Markówki, na południowy-zachód od Przeworska. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od zruszczonego imienia chrześcijańskiego „Mikuły”, a pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w 1447 roku. W Mikulicach warto zobaczyć XIX-wieczny park krajobrazowy. W cieniu parkowych drzew dogorywają ruiny murowanego dworu rodu Turnau, wybudowanego w 2. połowie XIX stulecia.

    zespół dworski Turnau'ów: dwór, murowany, 2 poł. XIX w., park krajobrazowy, XIX w.

KRZECZOWICE (m. i gm. Kańczuga) - wieś położona na wschód od Kańczugi na terenie równinnym. Najstarsza informacja o wsi pochodzi z 1397 roku i dotyczy parafii prawosławnej. W połowie XVII wieku Krzeczowice były własnością Stanisława Szumowskiego herbu Lubicz, wojskiego przemyskiego. Następnie należały do jego syna Jana, a pod koniec XVII wieku do Michała Szumowskiego. W XIX wieku Krzeczowice należały do rodziny Fedorowiczów, która to pod koniec XIX wieku przekazała swą posiadłość Polskiej Akademii Umiejętności. W Krzeczowicach na uwagę zasługuje kościół rzymsko - katolicki, który w XVIII w. został adoptowany na cerkiew. W 1995 r. cerkiew oddano do użytku parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli, obecnie nieużytkowany, pełni rolę kaplicy pogrzebowej. Wewnątrz cerkwi znajdują się ołtarze XVIII - wieczne (główny
i boczny) oraz ławy drewniane z pocz. XX w.

    Zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Mikołaja, ob. kościół rzym.-kat. p.w. św. Andrzeja Boboli: cerkiew, drewniana, ok 1770, remontowana 1817, 1910, 1985
    plebania, ob. dom, murowany, 1 ćw. XX w.,
    budynek pomocniczy, murowany, 1914
    kapliczka przy drodze Kańczuga-Krzeczowice, murowana, 1894
    kapliczka  obok domu nr 82, murowana, XIX w.
    kapliczka, obok domu nr 95, murowana, 4 ćw. XIX w.
    kapliczka, obok domu nr 194, murowana, 4 ćw. XIX w.
    dworzec kolei wąskotorowej na trasie Przeworsk-Dynów, murowany 1888
    pozostałości zespołu dworskiego (dwór przeniesiony do Przeworska na teren skansenu „Pastewnik” l. 80. XX w.): oficyna, murowana, XIX w., obora, murowana, XIX w., spichlerz, murowany, 2 poł. XIX w.
    park krajobrazowy, XIX w.

URZEJOWICE (gm. Przeworsk) wieś położona na południe od Przeworska, ulokowana w dolinie rzeki Mleczki. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1411 roku z dokumentów fundacyjnych kościoła. Pierwotna nazwa wsi brzmiała Orzewice lub Urzewice. Z badań archeologicznych wiadomo, że już we wczesnym średniowieczu, w X-XI wieku istniała tu osada. Pośrodku wsi stoi kościół zbudowany w latach 1905-1910 oraz dawny Zespół Pałacowo-Parkowy rodziny Turnau, na który składa się pałac pochodzący z 1887 r., spichlerz, oficyna, czworak i park krajobrazowy. Dekoracja pałacu dowodzi zamożności i wyrafinowanego gustu właścicieli. Zabytkowy obiekt od czasu do czasu remontowany służył jako placówka oświatowa prawie pół wieku. Obecnie jest własnością prywatną.

zespół kościoła par. p.w. św. Mikołaja: kościół, murowany, 1905-1910, „proj. Henryk Hochberg”, brama w ogrodzeniu, murowano-żeliwna, 1905-1910, organistówka, murowana, pocz. XX w.

    kapliczka obok zagrody nr 410, murowana, k. XIX w.
    Dom Ludowy, ob. sklep, murowany, l. 20. XX w.
    dworzec kolei wąskotorowej na trasie Przeworsk-Dynów,
    ob. dom mieszkalny, murowany, 1997, przebudowany 1996
    zespół pałacowy Turnau'ów: pałac, następnie szkoła, ob. własność prywatna, murowany, 1887, remontowany 2006
    oficyna, ob. poczta, murowana, k. XIX w.
    spichlerz, murowany, k. XIX w.
    czworak, ob. dom mieszkalny, drewniany, k. XIX w.
    park krajobrazowy, 2 poł XIX w.
    most kolejowy nad Mleczką, murowano-stalowy, 1887

PRZEWORSK - RATUSZ to interesujący architektonicznie budynek stojący we wschodniej części rynku. Pierwsza wzmianka mówi o nim już w 1473 r., czyli pochodzi on z I połowy XV w. Fundatorem budynku był zapewne Jan z Tarnowa - właściciel miasta, a wznosił go budowniczy zamkowy Wacław Klepacz. Jest to niedużych rozmiarów budowla, lecz jej masywna, piętrowa, klasycystyczna konstrukcja z wysoką wieżą stanowi ozdobę miejskiego Rynku. Początkowo Ratusz miał nieco inną formę, a obecny wygląd zawdzięcza gruntowej przebudowie, podczas której na starym XVII-wiecznym zrębie powstała nowa budowla.