Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Trasa nr. 748

Długość: km
Przebieg trasy: Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Chorzowską - ul. Zubrzyckiego
Region:
Śląskie

Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Chorzowską - Park Heiloo - ul. Zubrzyckiego


Rozpoczyna sie przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Chorzowska, nieopodal hipermarketu Nomi.  Początkowo biegnie do Parku Heiloo z trasa nr 130, po czym odgałęzia sie, prowadząc przez park alejka. Dalej prowadzi krótko odcinkiem drogi dla rowerów w celu przeprowadzenia trasy przejazdem dla rowerzystów przez ul. Zubrzyckiego i ominięcia istniejących schodów w ciągu alejki osiedlowej.

Opis krajobrazu  i zabytków wokół trasy:

Park im. Mieszkańców Heiloo jest najstarszym parkiem w Świętochłowicach. W  1859r. kontrolowana przez Donnersmareków Śląska Spółka Akcyjna dla Górnictwa i  Hutnictwa  Cynku wybudowała w ówczesnej Kolonii Świętochłowice gmach (dwór) dla Zarządu Spółki, a w 1866 r.   urządziła   przy   nim   park.   Obecnie   park   zajmuje powierzchnię   ok.   6   ha.   W   drzewostanie   dominują: kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. W 2007 r. dwa najstarsze drzewa zostały uznane    za    pomniki    przyrody:    platan    klonolistny o obwodzie pnia 231 cm i kasztanowiec biały o obwodzie pnia 300 cm. Obecną nazwę park zawdzięcza współpracy miasta Świętochłowice z miastem Heiloo w Holandii zapoczątkowanej już w latach 80-tych XX w. Heiloo jest pierwszym miastem partnerskim Świętochłowic.

Las Chropaczowski to dawne pola górnicze kopalni „Śląsk", zalesione po II wojnie światowej. Stanowi on doskonałą przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych osiedli. Na opisywanym terenie wytworzyły się trzy typy siedliskowe lasu. Od stron południowej i północno-zachodniej graniczączy z osiedlami mieszkaniowymi las antropogeniczny tj. przekształcony przez człowieka. W części centralnej, w obniżeniu terenu wytworzyły się lasy łęgowe. Wschodnią i północną część zajmują grądy z występującymi tu: olszą czarna, topolą i grabem; możemy zaobserwować również: wiąz górski, czerwoną odmianę jawora, wierzbę kruchą, topolę holenderską i wiąz szypułkowy. Na terenie lasu znajduje się podsychający zbiornik wodny, w którym występują ślimaki: błotniarka stawowa i zatoczek rogowy. W lesie spotkać można pomrowa wielkiego czy ślinika luzytańskiego, które zostały zawleczone w naszą strefę klimatyczną z południa Europy. Jedynie w tym akwenie, dzięki występującej tu trzcinie i pałce szerokolistnej miejsce do gniazdowania znalazła kokoszka wodna, a nad wodą można spotkać ważki lecichę pospolitą czy łątkę dzieweczkę. W stawie co jakiś czas można usłyszeć i zaobserwować żabę zieloną lub wodną. Występuje tu zaskroniec, rzadkość na terenach miejskich. Oprócz tego zbiornika wodnego istniały na tym terenie jeszcze inne, które już wyschły. Owe zbiorniki i widoczne skarpy to pozostałości po dawnych wyrobiskach, sprzed II wojny światowej, z których wydobywano glinę do produkcji cegły. Na terenie Lasu Chropaczowskiego występuje wiele ptaków śpiewających takich jak: sikora, kowalik, zięba, kos. Czasami zalatuje tutaj jastrząb, prawdopodobnie z północno-zachodniej części miasta. Ze ssaków można spotkać kreta, ryjówkę aksamitną, a czasami zauważyć jeża.

Staw Foryśka to jeden z wielu zbiorników wodnych na terenie miasta Świętochłowice. Jednakże ze względu na występującą tu bogatą awifaunę, nietypową dla miasta, Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice z dnia 25 czerwca 2003 r. teren stawu wraz z jego otoczeniem objęto ochroną jako użytek ekologiczny. Na uwagę zasługują występujące tu: łyska, perkoz dwuczuby, kokoszka wodna, którą rzadko można obserwować na otwartym lustrze wody. Ptaki te prowadzą skryty tryb życia i przebywają najczęściej wśród gęstych zarośli i szuwarów. Na szczególną uwagę zasługuje remiz, który swoje gniazda zakłada w nadwodnych zaroślach w postaci wiszących worków. Wszystkie te ptaki tu gniazdują, czasami zalatuje rybitwa czarna. Na stawie Zojra, na południe od stawu Foryśka gniazduje łabędź niemy. Jest to również miejsce występowania płazów i gadów takich jak żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna, ropucha szara czy zaskroniec. Z ssaków można spotkać jeża europejskiego, kreta czy ryjówkę aksamitną. Występuje również liczna grupa różnych owadów.